"لحظه" ات از ان توست ، و بأيد همواره در تسخير خودت باشد (٨)| ویکی پدیا فارسی

"لحظه" ات از ان توست ، و بأيد همواره در تسخير خودت باشد (٨)

تمر كز بر رويداد پيش رو ، مستلزم شناسايي دقيق انست تا از اين طر يق دامنه ى ازمون وخطا ى ما در زندگى تا حد إمكان  كاهش يافته و اشتبا هاتما ن كمتر و ارامش خاطر مان بيشتر شود. انسان در موقعييت خود هموا ره خواست ها و مطلوب هايي دارد كه براى تأمين  انها نيازمند رابطه با ديگران است . ارتباط در زندگي ى انسان يك مفهوم گسترده و فراگير فلسفي است كه از زوايا ى مختلف قابل بر رسى بوده و جوانب ان ميتواند دارا ى پيچيد گي هاي بسيار باشد ، مانند رابطه با خانواده ، دوستان ، همكا ران ، ارتباطات اجتماعي ، اخلاقى ، رابطه ى عاشقانه ، شغلى ، هنر ى و غيره ...و همچنين ارتباط با طبيعت ، اشياء و ابزار .

بايد دانست كه رابطه يك امر بينا بين ويك گزار متقابل است كه با تاء مين منافع طرفين به سرانجا م و تفا هم ميرسد، بهمين جهت هر دو طرف رابطه لا زم است كه باين معنا وقوف داشته باشند ، رابطه ى فرد با اشيا ء و ابزار نيز متضمن همين معنا ست ، مثلا هنگاميكه  ما ميخوا هيم با يك اچار پيچى را باز كنيم ، لازم است كه ان اچار با ان پيچ تناسب داشته باشد تا بدون ضرر وخسارت كار بانجا م برسد.